NYHEDER TIL ERHVERVSKUNDER

Dine fremtidige tilskudsmuligheder

Energistyrelsen arbejder på at fastsætte rammerne for energispareindsatsen. Rammerne får stor betydning for dine muligheder for at få tilskud til energiprojekter i 2017 og fremefter.

Energistyrelsen og sagens øvrige parter arbejder fortsat på at få rammer, mål og forudsætninger på plads for den energispareaftale, der skal gælde for de kommende år. Energispareaftalen indeholder bl.a. rammerne for dine muligheder for at få tilskud til energispareprojekter samt de regler, som tilskudsstørrelsen beregnes og opgøres ud fra. Aftalen definerer også krav til dokumentationen af et realiseret projekt.

I NRGi Net A/S holder vi naturligvis øje med, hvornår de endelige retningslinjer ligger fast. De foreløbige udmeldinger giver os arbejdsrum så langt, så vi kan indgå aftaler efter de eksisterende regler, indtil de nye meldes ud. Det er aftaletidspunktet, der er afgørende for, hvilke regler der er gældende, så du er sikker på at kende forudsætningerne for de tilskudsprojekter, der allerede er igangsat, selvom der ændres på reglerne fremadrettet.

Årets leverancer: Jo før, jo bedre!

Det er ved at være tid til at indsende dine energibesparelser for 2016. Få afsluttet dine projekter inden nytår, og lad tilskuddet bidrage positivt til årets bundlinje.

Det er ved at være tid til at indsende dine energibesparelser for 2016. Der er frist til den dato, der er skrevet i aftalen, men vi vil altid gerne have projekterne ind før. Så send dokumentationen ind, når projektet er gennemført. Jo friskere projektet er i din erindring, desto nemmere er det som regel at lave dokumentationen. Og jo hurtigere vi modtager din dokumentation, jo før havner pengene hos dig.

Når vi modtager dine besparelser, gennemgår vi beregningerne og forudsætningerne, og når projektet er valideret, sender vi fakturaadvis til dig. Du kan herefter fremsende en faktura til os og få tilskuddet udbetalt.

I december har vi som regel travlt, så hvis du har brug for vejledning til at udfylde dokumentationsskabelonen eller spørgsmål til beregningsmetoder, er det en god ide at ringe til os i god tid inden leveringsdatoen. Du kan fange os på 7222 6260 eller energibesparelser@nrgi.dk.

Aftaler i 2017

Tendensen peger mod indgåelse af færre tilskudsaftaler i 2017 - og muligvis også i 2018. Vil du også gerne have tilskud til dine projekter, er det en god idé at læse videre her.

Det er ved at være tid for indgåelse af aftaler om tilskud til energibesparelser i 2017. Det ser fortsat ud til, at efterspørgslen efter energibesparelser er faldende som følge af forventningen om et reduceret mål for 2017.

Det betyder, at det kan blive sværere at få aftaler om energibesparelser fremover. Vi har set flere eksempler på, at aftaler er blevet opsagt i 2016. Det har vi heldigvis ikke været ude i. Vi har til gengæld været nødt til at stoppe for indgåelse af aftaler i en periode.
Derfor er det en god idé at være ude i god tid, så du er sikker på at få en aftale, mens der er plads i budgettet hos os.

Ring eller skriv til din energirådgiver. Vi sidder klar til at tale med dig om mulighederne for tilskud til dine projekter i 2017.

NYHEDER TIL AKTØRER

Før- og efterbilleder

Fotodokumentation af førsituationen er nævnt som en måde, hvormed man kan beskrive førsituationen uden at skulle skrive en roman. Men billedernes kvalitet og motiv skal være i orden.

For at dokumentere en førsituation skal du nogen gange tage to billeder, hvor det ene viser hele kedlen, og hvor det andet billede tydeligt viser kedlens mærkeplade. Se eksempler på billeddokumentationen her.

Billederne skal ikke redigeres, du skal ikke klippe dem til eller på anden vis ændre på dem. Hvis vi modtager billeder, der eksempelvis ikke viser hele oliefyret, eller hvis der er redigeret i billedet, skal vi bruge tid – både din og vores - på at spørge efter det originale billede.

Vi er ligeglade med, om der er beskidt og rodet rundt om installationen. Vi skal bare kunne se hele oliefyret og mærkepladen, eller hvad det nu er, du skal skifte ud.

Energipriser skal dokumenteres

Alle projekter, der ikke er opgjort ved brug af standardværdier, skal overholde kravet om, at tilbagebetalingstiden skal være større end et år. I den forbindelse skal investeringen dokumenteres med fakturaer eller et revisor-påtegnet regnskab.

Ud over investeringen skal energipriserne, der ligger til grund for den årlige besparelse, også dokumenteres – ligeledes med fakturaer korrigeret for refusion af afgifter. Det gør sig gældende for alle energiarter.

Hvis projektet omhandler biomasse, og energiprisen ikke kan dokumenteres, skal nedenstående energipriser benyttes til opgørelse af den årlige besparelse:

Energipriser

 

Tabel 1: Energipriser for biomasse (Energistyrelsens Notat om standardløsning for udskiftning af biomasse- eller anden fastbrændselskedel af 15-03-2017)

M2 skal stemme overens med BBR

Fremover skal kvadratmeter og valg af opgørelsesmetode været sammenhængende med oplysningerne i BBR/OIS. Dermed er det ikke længere en mulighed at fremstille en plantegning, hvorpå øvrige opvarmede arealer såsom værksted, vaskerum og ikke-registrerede tilbygninger er indtegnede.

For god ordens skyld præciseres det, at bygninger fra 80 til 200 m² (begge inklusive) skal opgøres ved brug af standardværdier, hvis der findes sådan en.

Midlertidigt stop for nye hulmursisoleringssager

Info fra Energistyrelsen 16. marts 2017

Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes Energispareindsats foretaget en særkontrol af sager vedrørende hulmursisolering. Denne særkontrol viste, at der er mange fejl både i forhold til de formelle krav til dokumentationen såvel som fejl, der kan relateres til den håndværksmæssige kvalitet og ikke direkte til energispareaftalens retningslinjer. På baggrund af den store mængde fejl har Energistyrelsen meddelt energispareaftalens parter, at der indføres et 3 måneders stop for energisparesager af denne type. Det er parterne indforstået med. Dette sker for at give mulighed for at overveje, hvordan dette område mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet.

Nedenstående punkter opsummerer de konkrete konsekvenser af det midlertidige stop:

 • Der kan ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering (eller efterisolering) af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats fra og med 22. marts 2017
 • Stoppet gælder standardværdierne Ydervæg 3, 4, 11 og 13, samt specifikt opgjorte sager om isolering af hulmur ved indblæsning
 • Sager, hvor der allerede er indgået aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse (evt. mod et økonomisk tilskud) kan stadig realiseres og indberettes. For disse sager skal energiselskaberne være særligt opmærksomme på at kontrollere, om besparelserne og dokumentationen herfor lever op til kravene i den energispareaftale, der var gældende på den dato aftalen med slutbrugeren blev indgået

Energistyrelsen vil i regi af Teknisk Arbejdsgruppe udarbejde fremtidige retningslinjer for sager om hulmursisolering.

Kilde: Energistyrelsens nyhedsbrev 16. marts 2017.

Faktura til slutkunden

Den nye energispareaftale stiller krav til oplysninger på fakturaen til slutkunden.

Din faktura til slutkunden skal derfor som minimum indeholde følgende:

 • Teksten: ”Besparelsen er overdraget til NRGi Net A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats”'
 • Tilskuddets størrelse
 • Dato for afslutning af realiseringen af energibesparelsen
 • Oplysning om adressen – eller adresser – hvor besparelsen er realiseret

Det er vigtigt, at tilskuddet fremgår særskilt på fakturaen. Det må altså ikke lægges sammen med eventuelle rabatter, tilbud eller lignende.

Såfremt fakturaen udelukkende indeholder oplysninger om købt udstyr, er den ikke længere nok som dokumentation for, at projektet er gennemført. Påfør evt. udgiften til montage separat eller vedlæg fotodokumentation, som dokumenterer, at tiltaget er gennemført.

Husk i øvrigt
Vi ser desværre mange eksempler på forkert afregning af tilskuddet til privatkunder. Du risikerer at snyde dig selv, hvis du trækker tilskuddet fra, inden du pålægger momsen.

Private personer skal ikke svare moms af tilskuddet. Og prisen på montering/materialer og tilskud skal fremgå separat på regningen til kunden. En regning til kunden kunne se sådan ud.

 

Tilskuddet skal fremgå af fakturaen, så kunderne ikke kan være i tvivl om, de har fået tilskud.

Du er velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl, om din faktura lever op til kravene. Vi hjælper gerne med at få det på plads. Ligesom du altid er velkommen med dine øvrige spørgsmål. Vi er her for det samme.

Nyhedsbrev 1 2017

Den nye energispareaftale er kommet

Energistyrelsen har udsendt den nye energispareaftale, der er gældende fra 1. januar 2017. Meget af indholdet i aftalen ligner det, vi kender, men der er en række nye krav og tiltag, vi skal være opmærksomme på for alle de projekter, som overdrages af slutkunder i 2017. 

Vi har beskrevet de vigtigste punkter i vedhæftede oversigt

 • Aftaleindgåelse: Skriftlighed i alle aftaler, overdragelsesdokument og projekttitel
 • Værktøjer: Opgørelse af besparelser ifm. standardværdier og specifik opgørelse
 • Dokumentation: Førsituation og omkostninger
 • Faktura til slutkunden: Krævede informationer

Nyhedsbrev 3 2015

Retvisende projekttitel, ændrede krav til varmepumper (Ecodesign)

Udsendt 29-09-2015: Projekttiten på energiprojekter skal være konkret og retvisende. Se eksempel på retvisende projekttitel. Pr. 1. januar 2016 ændres kravene til varmepumper. Pumperne skal ikke længere være på varmepumpelisten for at være tilskudsberettigede. De skal i stedet opfylde Ecodesign-kravene Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 2 2015

Ingen moms på tilskud til private, dokumentation af tilskud, nedslag i elprisen.

Udsendt 16-03-2015: Private kunder skal ikke svare moms af tilskud. Vi giver vores forslag til, hvordan en regning kunne stilles op og håndteres. Se også link til SKATs momsafgørelse. Kunder der har en varmepumpe som primær opvarmningsform kan få reduktion i elafgiften på det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 1 2015

Højere tilskud til luft til luft-varmepumpe, tilskud til ventilation, nyt beregningsark.

udsendt 09-01-2015: Den 1. januar stiger tilskuddet til luft til luft-varmepumper. Samtig udvides ordningen, så der nu kan gives tilskud til luft til luft-varmepumper i olie- og gasopvarmede huse samt til mekanisk ventilation. Der er kommet en ny version af standardværdiberegningsarket, der giver større overblik og mindre administration. Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 2 2014

Moms, ny hjemmeside, hjælp til dit salg

Udsendt 11-04-2014: Privatkunder må ikke svare moms af tilskud. Vi har udarbejdet eksempel på, hvordan en regning kunne se ud. NRGi Net A/S har fået ny hjemmeside med mulighed for at færdigmelde tilskudsprojekt. Tilskud kan understøtte dit salg. Få forslag til annoncetekster og produktark. Læs nyhedsbrevet her.