ENERGISPAREPROJEKTET ER UDFØRT

UDBETALING AF TILSKUD

Når du har udført det energispareprojekt, som du har søgt om tilskud til hos NRGi Net A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, kan du får tilskuddet udbetalt. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde nedenstående elektroniske blanket.

Alternativt kan du maile dokumentationen til energibesparelser@nrgi.dk eller sende den til NRGi Net A/S, Att.: Energibesparelser, Dusager 22, 8200 Aarhus.

 

Har du endnu ikke søgt om tilskud, så klik på knappen. Du kommer herefter direkte til vores ansøgningsblanket.

Jeg ønsker at søge om tilskud.   ANSØG

 

 

KONTAKTFORMULAR

INDSENDELSE AF DOKUMENTATION

Energibesparelser - Dokumentation privat

Sådan gør du

 1. Udfyld formularen (ID-nummer findes øverst på tilskudskontrakt fra NRGi Net A/S)
 2. Vedhæft dokumentation
 3. Klik på "Send"

Du vil herefter modtage kvitteringsmail fra os, og vi vil vende tilbage til dig inden for fem arbejdsdage.

Dokumentation indeholder følgende:

 • Kontrakt om tilskud. Husk at udfylde med de nødvendige oplysninger samt underskrive kontrakten
 • Kopi af faktura og evt. ordrebekræftelse ifm. køb af materialer/installation.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

BETINGELSER FOR TILSKUD

NRGi Net A/S yder tilskud til energiprojekter inden for vedvarende energi, der gennemføres i boliger, der opfylder kravene i standardværdikataloget. Det vil sige enfamilieshuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde-huse og dobbelthuse) med et areal på minimum 80 m2.

Der ydes kun tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Tilskuddet til energibesparelser fra NRGi Net A/S er et tilbud, der gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse.

Der ydes kun tilskud til projekter, der på forhånd er godkendte af NRGi Net A/S.

Accept af tilskud fra NRGi Net A/S skal foreligge inden arbejdets påbegyndelse, bestilling af materialer eller håndværkere.

Energibesparelserne skal leve op til de gældende regler på området og skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

NRGi Net A/S yder tilskud mod til gengæld at få retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Energibesparelser, som NRGi Net A/S har givet tilskud til, må ikke overdrages eller sælges til anden side. Der må ikke modtages tilskud fra flere til samme energibesparelser.

Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakten samt dokumentation for de gennemførte energibesparelser er godkendt af NRGi Net A/S.

Krav til varmepumpe
I forbindelse med varmepumper skal følgende krav opfyldes for at opnå tilskud:

 • Varmepumper skal installeres i huse på minimum 80 m2, der er registreret i BBR som helårsbeboelse
 • Varmepumpen skal overholde EU's Ecodesign-krav
 • Luft til luft-varmepumper skal dække over 50 % af rumvarmebehovet

Dokumentation
Følgende dokumentation skal sendes til NRGi Net A/S for at få udbetalt tilskud:

 • Tilskudskontrakt fra NRGi Net A/S underskrevet af modtager af tilskuddet
 • Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.
 • Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto)
 • Billede, der viser varmekilde før konvertering, herunder også billede af mærkeplade

Dokumentationen indsendes via elektronisk blanket. Alternativt kan dokumentationen mailes til energibesparelser@nrgi.dk eller sendes til NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N
Att.: Energibesparelser.

Arbejdet med tilskudsberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura skal være sendt til NRGi Net A/S senest 12 måneder fra NRGi Net A/S’ accept af tilskud. Herefter bortfalder retten til tilskud.

Udbetalingen af tilskuddet sker senest 30 dage efter, at tilskudskontrakt samt dokumentation i form af faktura er indsendt og godkendt af NRGi Net A/S.

NRGi Net A/S vil afvise at give tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

I tilfælde af misligholdelse
De indsendte oplysninger undersøges via bl.a. BBR-rapport for installationsadressen. I tilfælde af snyd eller fejl i oplysninger bortfalder retten til tilskud.

NRGi Net A/S foreholder sig ret til at foretage stikprøver på de udførte energibesparelser.

Hvis der ved stikprøverne forekommer energibesparelser, der ikke er korrekte, eller energibesparelser, der er blevet solgt eller overdraget til andre end NRGi Net A/S, opkræves det udbetalte tilskudsbeløb tillagt kr. 1.000,00 til dækning af sagsomkostninger.

Hvis NRGi Net A/S konstaterer, at energibesparelsen er overdraget til anden side, bortfalder muligheden for at søge tilskud fremover.

 

NRGi NET A/S

KONTAKT OS OM TILSKUD

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@nrgi.dk

Du kan også allerede nu Udfyld kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.