Lagkagediagram 1

GEBYRER

NRGi Net A/S følger Dansk Energis standardgebyrer. Gebyrerne er oprettet i DataHubben.

Alle beløb er ekskl. moms.

Se samlet oversigt over nettariffer og abonnementer pr. 1. juli 2017 samt gebyrer pr. 1. januar 2017 (pdf.)

 

Arkiv for ældre tariffer, abonnementer og gebyrer

 

DANSK ENERGIS STANDARD

GEBYRER

 

Gebyr - NRGi Net A/S til kunde Kr. (ekskl. moms)
Betalingsaftale1  105
For sen betaling for erhvervskunde  310
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning  720
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 940
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.250
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op  335
Nedlæggelse af målerinstallation  760
Nedtagning af måler  685
Oprettelse af mikro VE-anlæg  1.670
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2 100
Udbringning af måler 215
Til elhandler via DataHub 
Aflæsningsbesøg 450
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 580
Fjernbetjent afbrydelse 105
Fjernbetjent genåbning 105
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid 260
Fogedforretning, udekørende4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 790
Genopsætning af nedtaget måler 710
Genåbning 550
Genåbning uden for normal åbningstid 1.230
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990
Målerundersøgelse på stedet 640
Nedtagning af måler 660
Rykker for manglende selvaflæsning 75
Skønnet aflæsning 65 
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler1, 3 310
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100
  1. Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
  2. Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
  3. Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
  4. Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
  5. Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.